Tuskentiidske sifers

De tuskentiidske sifers: meastentiids net echt in item foar ûndernimmers. Faak wurdt de wearde dêrfan dan ek swier ûnderskat. Dat is tige spitich. Want inkelde kearen it jier fêst stelle hoe’t it giet, is bysûnder nuttich. Om bygelyks by te stjoeren, mei als doel in hegere winst te heljen troch de kosten nei ûnderen te bringen. Mar hoe dogge jo dat? En wat leveret dat jo by eintsjebeslút op?

 

Freegje hjoed noch nei de mooglikheden, skilje 0566-620766 of mail nei info@twijnstra.com