In belutsen partner by jo administraasje

Twijnstra Administraties is in modern kantoar dat him op bedriuwen en ûndernimmer rjochtet dy’t in persoan nedich hawwe dy de rol as adviseur/partner ferfolt en dy’t de tradisjonele jierrekken as ien fan de middels sjocht. Jo kinne lêze wat wy dogge en wêr’t wy foar steane op dizze webside.

De Boekhâlding

De boekhâlding: foar in protte ûndernimmers no net bepaald it meast favorite ûnderdiel fan harren wurk. Mar wol tige wichtich.

Oanjefte

De oanjefte: belestings betelje, hast net ien is der echt wiis mei. Mar it moat dochs dien wurde.


Jierrekken

De jierrekken: foar jo as űndernimmer fansels hiel wichtich. Ommers, jo winst- en ferliesrekken lit sjen, hoe't jo werklik draaid hawwe.

Tuskentiidske sifers

De tuskentiidske sifers: meastentiids net echt in item foar ûndernimmers. Faak wurdt de wearde dêrfan dan ek swier ûnderskat.

Freegje hjoed noch nei de mooglikheden, skilje 0566-620766 of mail nei info@twijnstra.com