Online gearwurkje

 

Mei help op ôfstân kinne wy tegearre mei jo yn jo kompjűter wurkje; lykas soene wy dus neist jo sitte. Dat kin bytiden hiel handich wêze. Om efkes yn jo boekhâlding mei te sjen bygelyks. Of om jo dingen op de eigen kompjűter foar te dwaan of saken út te lizzen. Dat is troch dizze help op ôfstân mei it programma TeamViewer hiel maklik. It besparret ús fansels beide de reistiid en de brânstof.

Sa as hjirboppe al beskreaun, wy meitsje gebrűk fan TeamViewer; dat programma kin binnen inkelde sekonden oer de hiele wrâld in ferbining ta stân bringe. Wy freegje jo dan earst om jo tastimming, wêrnei’t in feilige ferbining ta stân brocht wurdt. Twijnstra Administraties logt dan yn op jo kompjűter, sadat we tegearre de winske wurksumheden útfiere kinne

 

Freegje hjoed noch nei de mooglikheden, skilje 0566-620766 of mail nei info@twijnstra.com