Jaarrekening

De jierrekken: foar jo as ûndernimmer fansels hiel wichtich. Ommers, jo winst- en ferliesrekken lit sjen, hoe’t jo werklik draaid hawwe. En de balâns jout oan hoe’t it der op de lange(re) termyn foar jo út sjocht. Mar hoe meitsje jo dy jierrekken ? By wa litte jo dat dwaan? En wat sil it jo úteinliks kostje?

Ontdek vandaag de mogelijkheden en bel 0566-620766 of mail naar info@twijnstra.com