Oanjefte

De oanjefte: belestings betelje, hast net ien is der echt wiis mei. Mar it moat dochs barre. Dan kinne jo der mar better foar soargje, dat jo de rigels ek sa goed mooglik benutte; dêrtroch betelje jo yn elts gefal sa min mooglik. Mar hoe dogge jo dat? En op hokker wize?

Tink derom, in hege winst behelje, hinget net allinnich ôf fan keihurd wurkjen!

Hokker ûndernimming oft jo hawwe, makket foar de oanjefte wol in protte út. Hawwe jo in Vof, BV, of ienmanssaak mei of sunder personiel? De fiskale oanjefte komt diels út jo jierrekken wei. Fierder kinne jo ek noch ûnder it boekjier gebrûk meitsje fan ús tuskentiidske sifers en prognoazes.

Boppedat, wy hawwe soks sels ek geregeld by de ein. Jierliks dogge wy hûnderten oanjeftes.
Klik hjir foar de tuskentiidske sifers!

Freegje hjoed noch nei de mooglikheden, skilje 0566-620766 of mail nei info@twijnstra.com