Zelfstandigenaftrek / Vraag en Antwoord


Om zelfstandigenaftrek te krijgen moet u zoals dat zo mooi heet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn; maar wanneer bent u dat? En welke regels gelden dan? U bent dat bijvoorbeeld niet, als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- en/of familiesfeer. En ook niet als u nooit winst maakt. Dan heeft u namelijk geen ‘bron van inkomsten’. Wat u doet, moet zich ook afspelen binnen het economisch verkeer. Om zelfstandigenaftrek te krijgen gelden de volgende uitgangspunten:

Maakt u winst? En zo ja, hoeveel?
Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Beschikt u over kapitaal c.q. geld?
Hoeveel tijd steekt u in uw werk?
Hoeveel opdrachtgevers heeft u?
Maakt u naar buiten toe reclame?
Loopt u ‘het ondernemersrisico'?
Bent u aansprakelijk voor schulden?

Maakt u winst? En zo ja, hoeveel?

Een belangrijke vraag voor u als ondernemer! En ook de hoogte en de duur van uw winst is essentieel. Een hele kleine winst biedt u natuurlijk geen toekomstperspectief. En een structureel verlies met weinig kans op enige verbetering is ook al geen prettig vooruitzicht; in het laatste geval wordt u ook niet (meer) als ondernemer erkent. ’Er is dan geen sprake van een onderneming’, zegt de Belastingdienst zelf.

Hoe zelfstandig is uw onderneming?

Dit heeft te maken met uw manier van werken. U moet helemaal zelf kunnen bepalen hoe en wanneer u werkt. En ook hoe u het bedrijf inricht. Doet iemand anders dat vooral voor u, dan bent feitelijk geen ‘zelfstandig ondernemer’ meer. Dan vindt de Belastingdienst, dat u namelijk geen echte onderneming heeft. Het is daarom dus goed om uw onderneming helemaal zelf in te richten en ook zelf te bepalen wanneer en hoe u het werk uitvoert. Dat uw werkzaamheden ook moeten voldoen aan de eisen van uw opdrachtgevers staat hier buiten: dat heeft niets met uw zelfstandigheid te maken.

Beschikt u over kapitaal c.q. geld?

Heeft u kapitaal in uw bedrijf gestoken, dan is dat gunstig. U heeft dat kapitaal niet alleen nodig, die aanwezigheid kan er ook op wijzen, dat u mogelijk ‘werkelijk’ een onderneming heeft. Van dat kapitaal kunt u natuurlijk ook uw (eerste) verplichtingen betalen. Zoals voor reclame, inhuur van mensen of het betalen van verzekeringen. En met een behoorlijk (begin)kapitaal kunt u het natuurlijk ook een tijdje uitzingen. De Belastingdienst ziet een flink kapitaal als een reden voor het toekennen van de Zelfstandigenaftrek.

Hoeveel tijd steekt u in uw werk?

Wanneer u veel tijd in uw bedrijf steekt, maar toch geen rendement heeft, is dat voor de Belastingdienst echt een probleem. Zij vindt dan, dat er ‘meestal geen sprake is van een onderneming’. Daar tegenover moet u wel voldoende tijd en energie in uw bedrijf steken. Dit om rendabel te worden; daarvoor geldt het urencriterium; u dient hiervoor aan twee voorwaarden te voldoen. In de eerste plaats moet u in elk geval 1.225 uren op jaarbasis in uw bedrijf werken. Dat is ongeveer 23½ uur per week.

Denk er om, als u enkele weken in dat jaar op vakantie bent, moet u in de rest van het jaar meer dan die 23½ uur maken. Daarnaast behoort u ook meer dan de helft van de tijd dat u werkt aan uw bedrijf besteden. Werkt u (officieel) 25 uur per week in loondienst, dan kan dat dus niet. U haalt dan het urencriterium niet. Ten slotte geldt nog een vrijstelling als u nog niet zo lang ondernemer bent. Wanneer u in één van de voorafgaande vijf jaren geen ondernemer was, vervalt voor u de 50%-norm.

Hoeveel opdrachtgevers heeft u?

Meer opdrachtgevers maken u minder afhankelijk en ook meer zelfstandig; daarmee vermindert u uw risico’s. Bijvoorbeeld voor de betalingen en de continuïteit van uw onderneming. Dus beschouwt de Belastingdienst de hoeveelheid en de soort van de opdrachtgevers als een indicatie of u wel echt ondernemer bent. Maar één of twee klanten is niet handig. Niet alleen voor u zelf, maar ook naar de Belastingdienst toe.

De Belastingdienst kijkt daarnaast niet alleen naar hoeveelheid, maar ook naar de soort: bestaan uw klanten vrijwel alleen uit familie en allerlei vrienden, dan ziet de Belastingdienst dat niet als positief. Het is mogelijk zelfs een reden om u niet (meer) als ondernemer aan te merken.

Maakt u naar buiten toe reclame?

Voor het voortbestaan van uw onderneming bent u natuurlijk mee afhankelijk van uw opdrachtgevers; daarvoor moet u bij hen vanzelfsprekend ook bekend zijn. Maakt u uw onderneming naar buiten toe bekend, dan is dat voor de Belastingdienst ook een reden om u als ondernemer te erkennen. Bijvoorbeeld als u reclame maakt of eigen briefpapier heeft. Maar ook als uw bedrijf over een eigen website beschikt. Zo zijn er vele mogelijkheden om uw bekendheid te promoten; dat kan u daarmee mogelijk de status van zelfstandig ondernemer en dan ook de Zelfstandigenaftrek opleveren.

Loopt u ‘het ondernemersrisico'?

Bent u zelf verantwoordelijk als één van uw opdrachtgevers u niet betaalt? Dan loopt u dus het ondernemersrisico. De Belastingdienst beschouwt dat als een teken, dat u waarschijnlijk een onderneming heeft. En dat geldt ook als u afhankelijk bent van vraag en aanbod van uw producten en/of diensten. Net zo als bij het gebruiken van uw goede naam voor de uitoefening van uw werk overigens; in al deze gevallen, verbonden aan het begrip ondernemersrisico, beschouwt de Belastingdienst u op basis daarvan als ‘ondernemer’. Dat verhoogt uw kans op de Zelfstandigenaftrek.

Bent u aansprakelijk voor schulden?

Een normale ondernemer is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor zijn schulden; dat spreekt voor zich. Maar voor de Belastingdienst is die aansprakelijkheid een heel erg belangrijke norm voor het toekennen van de status zelfstandig ondernemer. Kunt u hard maken, dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw schulden, dan is dat positief voor uw kansen op de Zelfstandigenaftrek en ook voor de Startersaftrek trouwens.

 

 Twijnstra Administraties: degelijk, betrouwbaar, nuchter en betrokken!

Copyright © 2014 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved