Ús bedriuw


Bedriuwsnamme: Twijnstra Administraties
Oprjochte: 1 september 2005
Vestigingsplak Grou
Eigenaren Ruerd & Hester Twijnstra

Aktiviteiten

fersoargje foar in part en/of folsleine boekhâlding 
jierrekken
tuskentiidske sifers
prognose en planning- & control
oanjefte winst belesting 
begelieding en advisering en oare financieel administratieve tsjinstferliening 

Myn wurkwize:

fanút eigen kantoar of op lokaasje
mei jo finansjeel pakket of mei ús programma’s op notebook

Fyzje:     
                   
Finansjeel yn balâns

It berikken fan resultaat troch it oersette fan finansjele ynformaasje, stiet yn ús gearwurking mei opdrachtgever sintraal. 
  
By my kinne jo rekkenjen op in persoanlike benadering, belutsenens en oandacht foar jo saken. Mei troch stipe mei dúdlike rapportages, dy't ynsjoch verskaffe oer foarôfgeande perioden en benammen aktuele resultaten. 
  
Is jo ynteresse wekt, nim dan frijbliuwend contact mei my op!
 


 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Fryslân

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved