De tuskentiidske sifers


De tuskentiidske sifers: meastentiids net echt in item foar Żndernimmers. Faak wurdt de wearde dÍrfan dan ek swier Żnderskat. 
Dat is tige spitich. Want 
inkelde kearen it jier
 fÍst  stelle hoe't it giet, is bysŻnder nuttich. Om bygelyks by te stjoeren. 
Of om in hegere winst te heljen. En om de kosten nei Żnderen te bringen. Mar hoe dogge jo dat? En oer hokker perioade? En wat leveret dat jo by eintsjebeslķt op? 

Wat kinne jo sa ferwachtsje:

grafiken mei besteande Żntjouwings/trends
fergelikings mei jo eardere kwartalen/jierren
eltse moanne of kwartaal tuskentiidske sifers
oer eltse winske perioade in nije prognoaze
mooglike fergeliking mei jo branchegenoaten

Tuskentiidske sifers jouwe jo folle mear ynsjoch; en dat oer in troch jo sels te bepalen perioade. 
De moanne, it kwartaal en/of it healjier, it kin allegearre. Jo helje dÍrtroch op 'e tiid de ekstra ynformaasje binnen, dy't jo werklik nedich hawwe. 
De tuskentiidske sifers liede by eintsjebeslķt wer troch nei jo 
jierrekken

Mei Twijnstra Administraties kinne jo wat dat oanbelanget alle kanten op. 
Ynformearje by ķs
 oer de mooglikheden om tuskentiidske sifers foar jo op te stellen. 
It kin jo tige grutte foardielen opleverje. Bygelyks troch ek prognoazes meitsje te litten. Hiel nuttich om noch by te stellen op de ynkomsten en/of ķtjeften.

De foardielen fan tuskentiidske sifers/prognoazes:

oer ferskate perioades mooglik
bepaling foar eltse winske perioade
noch Żnder dy perioade bystjoering
en de kosten fierder ferminderje
of de opbringsten noch ferheegje
en yntiids ynformaasje binnenhelje

 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Frysl‚n

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 ∑ Twijnstra Administraties ∑ All Rights Reserved