Starters / ZZP-ers / oername


Alle jierren wer begjinne tsientūzenen minsken in eigen saak; mar dat falt net altyd ta. 
In behoarlik part fan dy starte bedriuwen wurdt nammelik yn koarte tiid wźr beėinige. 
Dy eigen saak is fansels foaral jo nije boarne fan ynkomsten. Mar ek in persoanlike śtdaging. 
Jo sukses is dus net samar garandearre. 

Dat is ūnder oare ōfhinklik fan in goede tarieding. Hjirby kinne jo bygelyks tinke oan in degelik ūndernimmingsplan. 
En uteraard is ek in goede administraasje fan grut belang. Dy moat strukturearre en oersichtlik wźze. 
Allinnich sį binne jo altyd goed op 'e hichte fan de ūntjouwings binnen jo eigen ūndernimming. 
In spesjale kategory starters binne de ZZP-ers.

Twijnstra Administraties hat gāns ūnderfining yn it bystean fan startende ūndernimmers en kin jo ūnder oaren mei de folgjende saken helpe:

opstellen fan in plan foar jo boekhālding
ynventarisearjen fan wat jo allegearre sels dwaan kinne
opstellen fan kontrakten foar jo ūndernimming
advisearjen by it meitsjen fan jo ūndernimmingsplan
it dwaan fan de oanjeftes foar de Belestingtsjinst
ynsjoch jaan yn wat jo oan belestingen ferwachtsje meie
en wat it yn tsjinst nimmen fan personiel kostet

Oername

Wolle jo jo bedriuw ferkeapje? Dat is net altyd like ienfāldich. In oername is net samar regele. 
De falkūlen, fiskale en oare problemen lizze op 'e loer. 
Jo wolle der fansels it alderbźste śthelje. Mar hoe dogge jo dat? 
En wat is eigenlik de echte wearde fan jo bedriuw? 
Hoe krije jo dy wearde ek śtbetelle? En wźr fine jo in keaper?

In protte fragen oangeande de oername fan jo bedriuw. 
Twijnstra Administraties kin jo dźryn bystean. 
Jo wilens it folsleine trajekt advisearje en begeliede. 
En foar jo in stappeplan opstelle. Jo ek stypje oant en mei de ōfrūnjende en finale ūnderhannelings.

 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Fryslān

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved