Starters


It starten mei jo nije bedriuw is net samar wat; jo wolle fansels knap beslein op it iis komme en de k‚ns op sukses sa grut mooglik meitsje. 
DÍrfoar binne inkelde saken wichtich. HjirŻnder fine jo in pear 
essinsjele Żnderwerpen.
 

TsientŻzenen minsken begjinne elk jier in eigen saak; mar dat falt net altyd ta. 
In behoarlik part fan dy starte bedriuwen wurdt nammelik yn koarte tiid wer beŽinige. 
Dy eigen saak is fansels foaral jo nije boarne fan ynkomsten. Mar ek in persoanlike ķtdaging. 
Jo sukses is dus 
net samar garandearre.

Dat is Żnder oaren Űfhinklik fan in goede tarieding. DÍrby kinne jo bygelyks tinke oan in deeglik Żndernimmingsplan. 
En uteraard is ek in 
goede administraasje fan grut belang. Dy moat strukturearre en oersichtlik wÍze. 
Allinnich sŠ binne jo altyd goed op 'e hichte fan de Żntjouwings binnen jo eigen bedriuw.
 

De teksten hjirŻnder komme fan de webside fan ZZP Nederl‚n; wy hawwe dy foar jo bewurke. 
Klik op de oangeande tekst om fjirder te lÍzen. 
Hawwe jo nei oanlieding fan dizze ynformaasje noch fragen, dan kinne jo altyd met 
ķs kontakt opnimme.

meitsje earst in plan
praat mei in kritysk persoan
startende ZZP-er
starte ķt in ķtkearing wei
opdrachten binnenhelje
de VAR ferklearring
BTW berekkenje
Űftrekbere Żnkosten
belestingŰftrek
gjin opdrachten?

 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Frysl‚n

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 ∑ Twijnstra Administraties ∑ All Rights Reserved