De fiskale oanjefte


De oanjefte: belestings betelje, hast net ien is der echt wiis mei. 
Mar it moat dochs barre. Ek al omdat it in ferplichting foar jo as ūndernimmer is. 
Dan kinne jo der mar better foar soargje, dat jo de rigels ek sa goed mooglik benutte; dźrtroch betelje jo yn elts gefal sa min mooglik. Mar hoe dogge jo dat? En op hokker wize? 


De fiskale oanjefte sjogge ūndernimmers meastentiids as in needsaaklik kwea. 
Hokker  ūndernimming oft jo hawwe, makket foar de oanjefte wol in protte śt. Hawwe jo in Vof of BV, of dochs in 
ienmanssaak?

En hawwe jo al of net personiel yn tsjinst? Boppedat, wy hawwe soks sels ek geregeld by de ein. 
Jierliks dogge wy hūnderten oanjeftes. De fiskale oanjefte komt diels śt jo 
jierrekken wei. 
Fierder kinne jo ek noch ūnder it boekjier gebrūk meitsje fan śs tuskentiidske sifers en prognoazes.

Alle foardielen fan Twijnstra Administraties efkes op in rychje:

jo wolle leafst sa min mooglik betelje
en miskien sels noch wat weromkrije
bygelyks fia de regeling lytse ūndernimmers
Twijnstra Administraties hat in aktive opstelling
en kontrolearret alles op syn minst twa kear it jier

Al soksoarte punten kin Twijnstra Administraties foar jo dwaan; en fansels ek goed foar jo regelje. 
Sadat jo sa min mooglik betelje en leafst sels noch wat weromkrije. Bygelyks foar de BTW fia de 
regeling foar de lytse ūndernimmers
.

Hokker oanjefte kin Twijnstra foar jo fersoargje?

foar de omset (BTW)
everings būtenlān
tsjinsten būtenlān
foar de ynkomsten
foar de leanbelesting
en foar skinkings

 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Fryslān

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved