Help op ōfstān


Mei help op ōfstān kinne wy tegearre mei jo yn jo kompjūter wurkje; lykas soene wy dus neist jo sitte. 
Dat kin bytiden hiel handich wźze. Om efkes yn jo boekhālding mei te sjen bygelyks. 
Of om jo dingen op de eigen kompjūter foar te dwaan of saken śt te lizzen. 
Dat is troch dizze help op ōfstān mei it programma 
TeamViewer
 hiel maklik. It besparret śs fansels beide de reistiid en de brānstof.

Sa as hjirboppe al beskreaun, wy meitsje gebrūk fan TeamViewer; dat programma kin binnen inkelde sekonden oer de hiele wrāld in ferbining ta stān bringe. 
Wy freegje jo dan earst om jo tastimming, wźrnei't in feilige ferbining ta stān brocht wurdt. 
Twijnstra Administraties logt dan yn op jo kompjūter, sadat we tegearre de winske wurksumheden śtfiere kinne.

de foardielen fan help op ōfstān:

efkes meisjen yn 'e boekhālding
dingen foardwaan is tige praktysk
alles gau by de hān en dus fluch
śtlis jaan by de boekhālding
gjin reistiid foar beide partijen

 

 

 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Fryslān

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 · Twijnstra Administraties · All Rights Reserved