Advys


Jo kinne fansels net alles witte; dÍrom kin in nuttich advys wier gjin kwea. 
Wy besykje yn de grimelgrammel fan alderhanne fiskale wetten en rigels jo op 'e goede wei te helpen en ek te h‚lden. 
Dat dogge wy troch ķs kennis mei jo te dielen. DÍrfoar jildt dat it jo yn it foarste plak foarķt helpe moat. 

Us advys moat jo, om sa te sizzen, earder jild opleverje as dat it jo wat kostet. 
Wy kinne dat benammen dwaan mei ķs tuskentiidske sifers en prognoazes.
 

Fragen wÍr't advys oer gean kin:

Hokker rjochtsfoarm is foar myn bedriuw it bÍste?
Hoe regelje ik de opfolging by myn bedriuw goed?
Wat binne fiskaal oantreklike beleanningsfoarmen?
Hoe stean ik der mei myn bedriuw op dit stuit foar?
Wat kin ik dwaan om myn resultaat te ferbetterjen?
En wat kostet it yn tsjinst nimmen fan personiel?

De belestingpraktyk is in tige yngewikkelde matearje; sy wurdt beynfloede troch in nea Űfnimmende stream fan jurisprudinsje, reparaasjewetjouwing en fan ministeriŽle besluten. 
DÍrom is in goede adviseur foar jo as klant uterst nuttich. Immen dy't fertroud is mei de praktyk; en dy't Żnderfining hat yn it fertalen fan syn kennis nei oplossings, dÍr't jo as klant  wat aan hawwe. 
 

Wat kin Twijnstra Administraties foar jo dwaan:

de kontrŰle fan de foarriedige  weromjefte en/of de oanslaggen
it Żnderh‚lden fan korrespondinsje mei de Belestingtsjinst
neisoarch, bygelyks it bešntwurdzjen fan fragen fan 'e fiskus
in ynskatting fan wat jo jierliks oan belesting betelje moatte
it fersoargjen fan eventuele berops- en beswierskriften

 

 

De Frysktalige webside mei mooglik makke is troch finansjele stipe fan de provinsje Frysl‚n

 Twijnstra Administraties: betrouber en belutsen, deeglik en nofteren!

Copyright © 2013 ∑ Twijnstra Administraties ∑ All Rights Reserved